Răspundem prompt, intervenim rapid!
 Statutul si rolul A.N.R.E.

Statutul si rolul A.N.R.E.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.

În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competenţelor sale, ANRE are în structură oficii teritoriale fără personalitate juridică.

Conducerea ANRE

ANRE este condusă de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. Preşedintele este reprezentantul de drept al ANRE ca autoritate administrativă autonomă şi ca persoană juridică de drept public, precum şi în raporturi de drept comun. În caz de indisponibilitate temporară a preşedintelui, reprezentarea legală a ANRE revine unuia dintre vicepreşedinţii acesteia, desemnat de că preşedinte, sau, în absenţa vicepreşedinţilor, se atribuie membrului celui mai vârstnic al Comitetului de reglementare. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi decizii. Preşedintele stabileşte prin decizie internă domeniile de responsabilitate, atribuţiile şi competenţele vicepreşedinţilor ANRE şi ale scretarului general. Ordinele şi deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României,Partea I.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANRE se asigură integral din venituri proprii.

Veniturile proprii ale ANRE provin din tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, contribuţii anuale percepute operatorilor economici reglementaţi din sectorul energiei electrice şi termice şi al gazelor naturale, precum şi din fonduri acordate de organisme internaţionale,nivelul acestora se stabileşte anual prin ordin al ANRE, în condiţiile legii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă prin ordin al președintelui ANRE iar execuţia bugetară se realizează conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern. În fiecare an, bugetul aprobat şi execuţia bugetară pe anul anterior se publică pe pagina de internet a ANRE.

Preşedintele ANRE este ordonator principal de credite. Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează ca sursă de finanţare în anul următor. Deficitul se acoperă din sursele anului următor, inclusiv din împrumuturi bancare şi de trezorerie.

 

Preşedintele ANRE are, în principal, următoarele atribuţii:

-conduce şi coordonează activitatea ANRE;
-reprezintă autoritatea în raporturile cu instituţiile naţionale şi internaţionale, cu persoanele juridice şi fizice, române sau străine;
-aprobă strategia de dezvoltare instituţională a ANRE, programele de activitate şi programele de cooperare;
-aprobă angajarea personalului ANRE, corespunzător Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante;
-asigură încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor ANRE, în condiţiile legii;
-acordă delegările de competenţă şi împuternicirile de reprezentare vicepreşedinţilor şi personalului ANRE, în actul de delegare fiind precizate expres limitele şi condiţiile delegării;
-aprobă statul de funcţii al ANRE.

Preşedintele ANRE prezintă Parlamentului raportul anual de activitate pentru anul anterior, până la data de 30 aprilie, care va fi dezbătut, fără a fi supus votului, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului. Raportul anual de activitate este analizat de Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului. Comisiile întocmesc şi adoptă un raport comun, care se prezintă celor două Camere ale Parlamentului. ANRE întocmeşte un raport anual privind determinarea preţurilor şi tarifelor reglementate aprobate pentru anul următor şi îl transmite celor două Camere ale Parlamentului până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

 

ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE GENERALE ANRE

ANRE colaborează cu autorităţile de reglementare ale statelor din regiune, inclusiv prin acorduri de cooperare, cu Agenţia de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei – ACER şi Comisia Europeană, pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieţei regionale, a regulilor privind schimburile transfrontaliere de energie electrică şi gaze naturale, a celor privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconexiune, fără a aduce atingere atribuţiilor şi competenţelor acestora.

În îndeplinirea atribuţiilor sale şi fără a se aduce atingere competenţelor sale de luare a deciziilor în activitatea de reglementare, ANRE colaborează cu Consiliul Concurenţei, cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale, cu operatorii economici specializaţi care prestează servicii pentru sectorul energiei electrice şi gazelor naturale, cu asociaţiile profesionale din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, cu asociaţiile patronale şi sindicale, inclusiv prin schimburi reciproce de informaţii.

ANRE are dreptul să solicite toate informaţiile şi documentele necesare, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale legale, de la operatorii economici din domeniul său de activitate, inclusiv evidenţele contabile ale acestora, justificări pentru orice refuz de a acorda acces terţilor la reţea, precum şi orice informaţii privind măsurile necesare pentru întărirea reţelei sau în legătură cu soluţionarea unor plângeri.

ANRE organizează consultări publice în oricare dintre situaţiile prevăzute explicit de lege sau ori de câte ori apreciază că este necesar şi, în toate cazurile, înainte de a adopta reglementări ori măsuri ce pot avea repercusiuni importante asupra funcţionării pieţei de energie electrică sau de gaze naturale, oferindu-se astfel părţilor interesate posibilitatea de a formula opinii şi de a transmite observaţii asupra măsurilor propuse.

COMITETUL DE REGLEMENTARE

Pentru aprobarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale s-a constituit  Comitetul de reglementare format din 7 membri (preşedintele ANRE, 2 vicepreşedinţi şi 4 membri). Numirea şi revocarea membrilor Comitetului de reglementare se fac de către Parlament în şedinţa comună a celor două Camere. Activitatea Comitetului de reglementare se desfăşoară în baza regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin decizie a Preşedintelui ANRE. Membrii Comitetului de reglementare şi întreg personalul ANRE acţionează în mod independent de orice interes al participanţilor la piaţa de energie electrică sau cea de gaze naturale, nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni directe din partea vreunei entităţi publice ori private în îndeplinirea atribuţiilor de reglementare care le revin, nu desfăşoară activităţi cu caracter lucrativ în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale, cu excepţia celor cu caracter didactic de instruire profesională, nu deţin acţiuni sau părţi sociale şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere la societăţi comerciale cu obiect de activitate în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale ori în orice alte domenii care se află în competenţa ANRE, în condiţiile legii.

CONSILIUL CONSULTATIV

Comitetul de reglementare este asistat de un Consiliu consultativ, format din 13 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, cu rol în asigurarea armonizării intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora. Activitatea Consiliului consultativ se desfăşoară în baza regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE. Activitatea de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE  se realizează în baza  Legii nr.123 a energiei electrice şi gazelor naturale, şi a Legii nr. 160/2012, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, aceste  legi  transpun în legislaţia naţională  prevederile celui de-al treilea pachet legislativ al Uniunii Europene privind piaţa internă de energie. ANRE asigură publicarea pe pagina de internet a informaţiilor de interes public. ANRE îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii, imparţialităţii, neutralităţii în relaţia cu operatorii economici şi nediscriminării.

 

Principalele atributii conferite ANRE prin legislatia primara sunt următoarele:

-emite, modifica sau retrage autorizatii si licente,
-emite reglementari tehnice si comerciale, asigura accesul si racordarea la retelele de energie electrica si gaze naturale,
-emite si aproba metodologii de stabilire a preturilor si tarifelor,
-aproba preturi si tarife
-asigura monitorizarea functionarii pietelor de energie eletrica si gaze naturale
-promoveaza producerea de energie din surse regenrabile si cogenerare

 

OBIECTIVE GENERALE

În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor sale, ANRE contribuie la realizarea următoarelor obiective generale:

-promovarea unei pieţe interne europene de energie electrică şi gaze naturale sigură, competitivă şi durabilă din punct de vedere al mediului şi al unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienţilor şi furnizorilor din Uniunea Europeană, precum şi garantarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea eficientă şi sigură a reţelelor de energie electrică şi gaze, având în vedere obiectivele pe termen lung;
-dezvoltarea pieţelor regionale competitive şi funcţionale, integrate în piaţa internă europeană de energie electrică;
-eliminarea restricţiilor privind comerţul transfrontalier cu energie electrică şi gaze naturale, pentru a satisface cererea şi a îmbunătăţi integrarea pieţei naţionale în piaţa internă europeană de energie electrică şi gaze naturale;
-dezvoltarea unui sistem energetic naţional sigur, fiabil şi eficient, orientat către consumator, care să permită promovarea eficienţei energetice şi integrarea surselor regenerabile de energie, precum şi a producţiei distribuite atât în reţeaua de transport, cât şi în reţeaua de distribuţie;
– facilitarea accesului la reţea pentru capacităţile noi de producţie, în special prin eliminarea obstacolelor care împiedică accesul noilor participanţi la piaţa de energie electrică şi gaze naturale sau utilizarea surselor regenerabile de energie;
-asigurarea acordării de stimulente operatorilor de reţea electrică/sisteme de gaze naturale şi celorlalţi utilizatori de reţele electrice/sisteme de gaze naturale, pentru a creşte eficienţa funcţionării sistemelor de transport şi distribuţie a energiei şi pentru a accelera integrarea în piaţă;
-protecţia consumatorului, prin asigurarea unei pieţe concurenţiale eficiente, prin sprijinirea clienţilor vulnerabili, prin impunerea unor standarde de calitate a serviciilor publice din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale, prin facilitarea accesului clienţilor finali la datele proprii de consum necesare în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, precum şi prin informarea cât mai corectă şi completă a consumatorilor;
-garantarea respectării de către operatorii economici din sectorul energiei şi gazelor naturale a obligaţiilor ce le revin în ceea ce priveşte transparenţa.

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Aveti intrebari? Noi avem raspunsuri!
Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!