Răspundem prompt, intervenim rapid!
 Ordinul NR. 179/16.12.2016 privind verificarile reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

Ordinul NR. 179/16.12.2016 privind verificarile reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

Avand in vedere prevederile art. IO alin. (I) lit. a) si alin. (3) lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, in temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. c) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007, aprobata cu modificari completari prin Legea nr. 160/2012, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1 . — Se aproba Procedura privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2 — (1) Furnizorii de gaze naturale, clientii finali, operatorii economici autorizati de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport si de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale, precum si operatorii sistemelor de distributie inchise duc la indeplinire dispozitiile procedurii prevazute la art. I .

(2) Persoanele fizice si/sau juridice prevazute la alin. (1) raspund integral pentru eventuale consecinte aparute ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce le revin conform prezentei proceduri.

Art. 3. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19—22 la Normele tehnice pentru proiectarea, executarea exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 255 255 bis din 16 aprilie 2009, cu modificarile completarile ulterioare, se abroga.

Art. 4. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. — Prezenta procedura stabileste etapele procesului de verificare si de revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand clientilor finali.

Art. 2. — (1) Prezenta procedura se aplica instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de medie, redusa sau joasa presiune.

(2) Prezenta procedura nu se aplica instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de inalta presiune.

Art. 3. — (1) Verificarile reviziile tehnice fac parte din operatiile de exploatare intretinere a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale si se efectueaza în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

(2) Verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:

a) periodic, la maximum 2 ani;

b) la cererea clientului final.

(3) Revizia tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza:

a) periodic, la maximum 10 ani;

b) dupa intreruperea utilizarii instalatiei de utilizare pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni;

c) dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare;

d) la cererea clientului final.

Verificarea tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, prevazuta la alin. (2) lit. a), precum reviziile tehnice ale instalatiei de utilizare, prevazute la alin. (3) lit. a), b) si c), sunt obligatorii pentru toti clientii finali.

Realizarea operatiilor de verificare de revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, prevazute la alin. (2) si (3), se efectueaza de catre operatori economici autorizati ANRE pentru executia instalatiilor de utilizare selectati de catre clientul final.

CAPITOLUL ll

Abrevieri termeni

Art. 4. — (1) Abrevierile termenii utilizati în prezenta procedura se definesc dupa cum urmeaza:

a) ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;

b) ISCIR – Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;

c) OE – operator economic autorizat de catre ANRE pentru executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, detinator de autorizatie tip EDIB, emisa conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/2015;

d) OS — operator de sistem, respectiv operator al conductelor de alimentare din amonte, operator de transport si de sistem, operator de distributie, operator al sistemului de distributie inchis, dupa caz;

e) fisa de evidenta – fisa de evidenta a lucrarilor periodice de verificare, respectiv de revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;

f) instalatie de utilizare – instalatie de utilizare a gazelor naturale apartinand clientului final;

g) instalatie comuna de utilizare – parte a instalatiei de utilizare care deserveste mai multi clienti finali, cuprinsa intre statia/postul de reglare a presiunii si toate sistemele/mijloacele de masurare fiscale amplasate pe aceasta; instalatia comuna de utilizare este proprietatea comuna a clientilor finali deserviti;

h) instalatie individuala de utilizare – parte a instalatiei de utilizare care deserveste, de regula, un client final, situata in aval de sistemul/mijlocul de masurare fiscala;

i) intrerupere a utilizarii instalatiei – intreruperea vehicularii gazelor naturale prin instalatia de utilizare, ca urmare a demontarii sistemului/mijlocului de masurare.

(2) Termenii utilizati in prezenta procedura care nu sunt prevazuti la alin. (1) sunt definiti in legislatia aplicabila in domeniul gazelor naturale.

CAPITOLUL III

Etapele procesului

SECTIUNEA 1

Obligatiile furnizorului de gaze naturale

Art. 5. — (1) Furnizorul de gaze naturale are obligatia de a transmite clientului final, gratuit, o notificare cu privire la verificarile reviziile tehnice ale instalatiei de utilizare, dupa cum urmeaza:

1) din oficiu, un situatiile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. a);

2) la cererea clientului final, in situatiile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) alin. (3) lit. b)—d).

Notificarea prevazuta la alin. (1) lit. a) se transmite cu minimum 60 de zile inainte de data scadenta a verificarii sau a reviziei tehnice periodice a instalatiei de utilizare, pentru situatiile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. a), anexata facturii de gaze naturale.

Notificarea prevazuta la alin. (1) lit. b) se transmite dn termen de:

 • maximum 5 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii, pentru situatiile prevazute la art. 3 alin. (3) lit. b) c);
 • maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, pentru situatiile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) alin. (3) lit. d).

Continutul minimal al notificarii este prevazut in anexa nr. I, care face parte integranta din prezenta procedura.

Furnizorul de gaze naturale OS au obligatia de a utiliza informatiile privind verificarile reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare, pentru îndeplinirea obligatiilor aflate in sarcina acestora, impuse conform prevederilor legislatiei in vigoare; furnizorul de gaze naturale OS au obligatia de a asigura confidentialitatea informatiilor privind datele personale ale clientilor lor, inclusiv datele personale obtinute cursul efectuarii operatiunilor de verificari si revizii tehnice ale instalatiilor de utilizare, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal libera circulatie a acestor date.

Informatiile cu privire la verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare se comunica de catre furnizorul de gaze si/sau OS numai catre clientul final sau OE cu care acesta a incheiat un contract de prestari servicii pentru efectuarea verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, flind interzisa diseminarea din oficiu a acestor informatii catre alti OE, inclusiv catre operatorii economici afiliati definiti conform prevederilor Legii energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile clientului final

Art. 6. — (1) Clientul final are obligatia sa efectueze, exclusiv prin intermediul unui OE selectat de catre acesta, verificarile si reviziile tehnice atat ale instalatiei individuale de utilizare, cat si ale instalatiei comune de utilizare.

Verificarile reviziile tehnice periodice ale instalatiilor de utilizare, prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) alin. (3) lit. a), se realizeaza pana la data scadenta specificata in notificarea prevazuta la art. 5 alin. (I ) lit. a), in baza unui contract de prestari servicii.

Verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare, prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) si alin. (S) lit. b)—d), se realizeaza in baza notificarii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) si a unui contract de prestari servicii.

Clientul final are obligatia sa puna la dispozitia OE documentatia tehnica ce a stat la baza executiei instalatiei de utilizare, avizata de catre OS sau de catre un verificator de proiecte atestat, dupa caz.

In cazul in care clientul final nu detine documentatia tehnica prevazuta la alin. (4), acesta are obligatia sa solicite, direct sau prin intermediul OE, o copie a acesteia de la OS sau de la operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalatia de utilizare.

In situatia prevazuta la alin. (5), daca OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalatia de utilizare nu detine documentatia tehnica, dar tipul debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse in functiune pana la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisa de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligatia sa reconstituie, prin intermediul unui operator economic care detine autorizatie ANRE pentru proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, in baza unui contract de prestari servicii, urmatoarele documente:

 • releveul constructiei pe care se traseaza instalatia de utilizare;
 • schema izometrica a instalatiei de utilizare;
 • memoriul tehnic cu privire la respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare.

Situatia prevazuta la alin. (5), daca OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalatia de utilizare nu detine documentatia tehnica, iar tipul debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi nu corespund cu cele din notificarea transmisa de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligatia sa intocmeasca, prin intermediul unui operator economic care detine autorizatie ANRE pentru proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, in baza unui contract de prestari servicii, documentatia tehnica, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea; executarea exploatarea sistemelor de alimentare Cú gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care clientul final detine documentatia prevazuta la alin. (4), tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi corespund cu cele din notificarea transmisa de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum, clientul final are obligatia sa procedeze in conformitate cu una dintre urmatoarele variante:

 • sa intocmeasca, prin intermediul unui operator economic care deline autorizatie ANRE pentru proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, in baza unui contract de prestari servicii, documentatia tehnica privind modificarile survenite, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificarile completarile ulterioare;
 • sa dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalatia de utilizare executat/executate fara forme legale, prin intermediul unui OE, in baza unui contract de prestari servicii.

(9) Clientul final are obligatia sa prezinte OE documente din care:

 • sa rezulte ca a fost efectuata curatarea verificarea canalelor de evacuare a gazelor de ardere de catre operatori economici autorizati, cu maximum 6 luni inainte de data verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare,
 • sa rezulte efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

Daca in urma verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligatia remedierii acestora prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnica sau prin intermediul altui OE, in baza unui contract de prestari servicii.

Contractele prevazute la alin. (2), (3), alin. (8) lit. b)  la alin. (10) cuprind elementele minime obligatorii prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.

Contractele prevazute la alin. (6), (7) la alin. (8) lit. a) cuprind elementele minime obligatorii prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.

Clientul final care opteaza pentru realizarea activitatilor prevazute la alin. (1)—(3), alin. (6), (7), (8) (IO) cu un singur operator economic care detine autorizatii ANRE tip PDIB si EDIB poate încheia un singur contract de prestari servicii care sa contina elementele minime obligatorii prevazute în anexele nr. 2

Clientul final semneaza de evidenta întocmita in urma verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare.

Art. 7. — (1) In situatia in care o instalatie de utilizare deserveste mai multi clienti finali, acestia pot hotari sa efectueze, la aceeasi data, verificarea sau revizia tehnica a instalatiei comune de utilizare in conditiile stabilite de comun acord; verificarea sau revizia tehnica a instalatiei comune de utilizare a gazelor naturale se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 6.

Data prevazuta la alin. (1) nu poate depasi prima data scadenta a verificarii sau a reviziei tehnice periodice a instalatiei de utilizare, notificata unuia dintre clientii finali deserviti de catre instalatia comuna de utilizare.

In situatia in care verificarea sau revizia tehnica a instalatiei comune de utilizare se realizeaza in conditiile precizate la alin. (1 ), clientii finali deserviti de aceasta pot decide efectuarea verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei individuale de utilizare a gazelor naturale la aceeasi data, caz in care notificarea furnizorului de gaze naturale precizata la art. 5 alin. (I) lit. b) se solicita anticipat; verificarea sau revizia tehnica a instalatiilor individuale de utilizare a gazelor n aturale se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 6.

Verificarea sau revizia tehnica a instalatiei comune de utilizare a gazelor naturale, prevazuta la alin. (1), se realizeaza in baza documentatiei tehnice care cuprinde in intregime instalatia comuna de utilizare.

In cazul in care nu se regaseste documentatia tehnica prevazuta la alin. (4), aceasta se poate reconstitui conform prevederilor art. 6 alin. (6).

In situatia in care clientii finali sunt constituiti intr-o asociatie de proprietari, aceasta poate realiza verificarea sau revizia tehnica a instalatiei comune de utilizare, prevazuta la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) si (5)

Data scadenta a verificarii sau reviziei tehnice periodice a instalatiei comune de utilizare se determina luand in considerare data la care a fost efectuata verificarea sau revizia tehnica in conformitate cu prevederile alin. (1

Revizia tehnica a instalatiei de utilizare care deserveste mai multi clienti finali, dupa orice eveniment care ar putea afecta instalatia de utilizare, se realizeaza de catre acestia, in baza notificarii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b).

Daca in urma verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei comune de utilizare sunt constatate defecte, acestea se remediaza prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnica sau prin intermediul altui OE, in baza unui contract de prestari servicii.

(IO) In situatia prevazuta la alim (9), cheltuielile aferente remedierii defectelor sunt suportate de catre toti clientii finali deserviti de instalatia comuna de utilizare.

Art. 8. — (1)’ Clientul final are obligatia sa asigure respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiei de utilizare.

In situatia in care, in urma verificarii sau a reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, OE constata ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei de utilizare, clientul final are obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea acestor conditii, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4) aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

In situatia in care, in urma verificarii sau a reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, OE constata ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei comune de utilizare, clientul final/clientii finali are/au obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea acestor conditii, inclusiv prin montarea de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4) in aer, dotate cu sisteme de semnalizare optica sau alarmare acustica la atingerea concentratiilor periculoase si cu comanda inchiderii automate a alimentarii cu gaze naturale.

Clientul final are obligatia sa inlocuiasca racordul flexibil montat in instalatia de utilizare, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acestuia, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.

Clientul final are obligatia sa inlocuiasca detectorul/ detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului.

Clientul final are obligatia sa pastreze, pe intreaga durata de functionare a instalatiei de utilizare, urmatoarele documente:

a) documentatia tehnica aferenta instalatiei de utilizare, cu modificarile la zi;

b) instructiunile pentru utilizarea gazelor naturale, intocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia, punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 32/2012;

c) fisele de evidenta aferente tuturor lucrarilor periodice de verificare si/sau de revizie tehnica a instalatiei de utilizare.

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile si drepturile operatorului economic autorizat ANRE pentru executia instala!iei de utilizare a gazelor naturale

Art. 9. (1) OE efectueaza verificarea revizia tehnica a instalatiei de utilizare, in baza:

 • contractului de prestari servicii prevazut la art. 6 alin. (2) sau (3); notificarii transmise clientului final de catre furnizorul de gaze naturale;
 • documentatiei tehnice prevazute la art. 6 alin. (4), (7), alin. (8) lit. a) sau la art. 7 alin. (4), respectiv a documentelor prevazute la art. 6 alin. (6) sau la art. 7 alin. (5), dupa caz
 • OE are obligatia sa efectueze verificarea revizia tehnica a instalatiei de utilizare cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Dupa efectuarea verificarii sau a reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, OE are obligatia sa inscrie, corect si complet, datele de evidenta; aceasta se incheie in cate un exemplar pentru fiecare parte in contract unul pentru OS.

Fisa de evidenta a lucrarilor periodice de revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale este prevazuta in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezenta procedura.

OE are obligatia sa inregistreze la OS, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data intocmirii, dar nu mai tarziu de data scadenta precizata in notificare, fisa de evidenta prevazuta la alin. (4) si/sau la alin. (5), dupa caz; dupa inregistrare, de evidenta se pastreaza dupa cum urmeaza:

 • un exemplar la OS;
 • un exemplar la OE;
 • un exemplar la clientul final.

OE are obligatia ca, in termen de maximum doua zile lucratoare de la inregistrarea la OS, sa transmita clientului final un exemplar al fisei de evidenta.

OE raspunde oricarei solicitari de efectuare a verificarii sau a reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, adresata de catre un client final, in termen de 5 zile lucratoare; in situatia in care OE nu raspunde in termenul precizat, clientul final considera ca solicitarea sa a fost declinata.

Art. 10. — (1) Daca in urma verificarii sau a reviziei tehnice a instalatiei de utilizare sunt constatate defecte, OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnica sau alt OE, selectat de catre clientul final/clientii finali, remediaza aceste defecte in baza contractului de prestari servicii prevazut la art. 6 alin. (IO) si/sau la art. 7 alin. (9).

(2) In situatia in care sunt detectate scapari de gaze naturale, iar lucrarile de remediere a defectelor nu se realizeaza imediat sau nu se realizeaza de catre acelasi OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnica a instalatiei de utilizare, acesta din urma are urmatoarele obligatii:

 • sa anunte imediat OS, la Tel Verde, cu privire la scaparile de gaze naturale;
 • sa respecte prevederile pct. 14.14 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sa intocmeasca si sa inregistreze fisa de evidenta, cu respectarea, dupa caz, a prevederilor art. 9 alin. (3)—(7);
 • sa precizeze in fisa de evidenta prevazuta la lit. c), motivele care au stat la baza intreruperii vehicularii gazelor naturale prin instalatia de utilizare, dupa caz

Contractele de prestari servicii prevazute la alin. (1) cuprind elementele minime obligatorii prevazute in anexa nr. 2.

In urma remedierii defectelor, OE care realizeaza lucrarile de remediere efectueaza operatiunile de verificare sau de revizie tehnica a instalatiei de utilizare si incheie fisa de evidenta.

ln situatia in care, in urma verificarii tehnice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte si, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistenta si de etanseitate la presiune, in conformitate cu 969/28.12.2015, prevederile cap. 12 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificarile completarile ulterioare, OE care a realizat lucrarile de remediere efectueaza toate operatiunile de revizie tehnica a instalatiei de utilizare incheie fisa de evidenta corespunzatoare reviziei.

Montarea detectoarelor prevazute la art. 8 alin. (2) (3) se realizeaza de catre OE fara a fi necesara intocmirea unei documentatii tehnice de modificare a instalatiei de utilizare, ci numai mentionarea acestui fapt in fisa de evidenta.

Art. 11. (1) OE are obligatia sa efectueze toate operatiunile aferente verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, prevazute in anexa nr. 4 sau nr. 5, dupa caz

In situatia in care OE constata cä nu exista documentatia tehnica completa care a stat la baza executiei instalatiei de utilizare, acesta are obligatia sa informeze clientul final in legatura cu obligatiile prevazute la art. 6 alin. (6), (7) sau (8), respectiv la art. 7 alin. (5).

OE are dreptul sa dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalatia de utilizare executat/executate fara forme legale si identificat/identificate cu ocazia verificarii sau reviziei tehnice a instalatiei de utilizare.

Operatiunea preväzuta la alin. (3) se realizeaza numai dups incheierea contractului de prestari servicii prevazut la art. 6 alin. (8) lit. b).

OE are dreptul sa intrerupa total/partial vehicularea gazelor naturale prin instalatia de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de sectionare sau robinetul de inchidere, dupa caz, in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei de utilizare si/sau clientul final nu prezinta documentele prevazute la art. 6 alin. (9), in cazul in care acestea sunt necesare conform reglementarilor tehnice aplicabile in domeniul gazelor naturale.

In situatia in care OE intrerupe vehicularea gazelor naturale prin instalatia de utilizare, in conditiile alin. (5), motivele intreruperii se consemneaza in fisa de evidenta.

Art. 12. — (1) OE are obligatia sa tina evidenta anuala a tuturor verificarilor/reviziilor tehnice ale instalatiilor de utilizare efectuate la clientii finali.

(2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), OE are obligatia sa realizeze un registru de evidenta, in format electronic, in conformitate cu prevederile anexei nr. 6, care face parte integranta din prezenta procedura.

SECTIUNEA a 4-a

Obligatiile si drepturile operatorului de sistem

Art. 13. — (1) OS are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de gaze naturale, gratuit, pentru fiecare loc de consum, urmatoarele informatii:

 • data ultimei verificari sau revizii tehnice periodice a instalatiei de utilizare si data scadenta a acesteia;
 • data ultimei verificari sau revizii tehnice periodice a instalatiei comune de utilizare, in situatia in care aceasta exista, data scadenta a acesteia;
 • numarul, tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse in functiune.

OS are obligatia sa transmita furnizorului de gaze naturale informatiile prevazute la alin. (1) cu minimum 90 de zile inainte de data scadenta a verificarii sau a reviziei tehnice periodice a instalatiei de utilizare.

In situatia in care, cu ocazia reviziei tehnice a instalatiei de utilizare sau cu ocazia remedierii defectelor identificate in urma verificarii tehnice a instalatiei de utilizare, se constata necesitatea demontarii/montarii sistemului/mijlocului de masurare a gazelor naturale, OS realizeaza aceste operatiuni in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul gazelor naturale.

OS are dreptul sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clientilor finali, in situatia prevazuta la art. IO alim (2), pana la remedierea defectelor.

In situatia in care OS sisteaza alimentarea cu gaze naturale, in conditiile alin. (4), acesta informeaza ulterior furnizorul de gaze naturale in legätura cu acest fapt.

Art. 14. — (1) OS are obligatia sa realizeze o baza de date care sa cuprinda informatii centralizate din fisele de evidenta aferente fiecarui loc de consum, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 7, care face parte integranta din prezenta procedura.

(2) In termen de maximum 30 zile de la data inregistrarii la OS a fiecarei fise de evidenta, OS are obligatia sa actualizeze baza de date prevazuta la alin. (1).

CAPITOLUL IV

Elaborarea documentelor

Art. 15. — (1) Documentele prevazute la art. 6 alin. (6) 9i la art. 7 alin. (5) se intocmesc in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice aplicabile in domeniul gazelor naturale si sunt insusite de catre operatorul economic care detine autorizatie ANRE pentru proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, precum de catre instalatorul sau autorizat ANRE, tip PGIU.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se intocmesc in cate un exemplar pentru fiecare parte in contract unul pentru OS; exemplarul pentru OS se depune la acesta odata cu fisa de evidenta.

CAPITOLUL V

Sanctiuni

Art. 16. — Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contraventie conform dispozitiilor Legii nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza in conditiile acestui act normativ.

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Aveti intrebari? Noi avem raspunsuri!
Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!