Răspundem prompt, intervenim rapid!
 Instalaţii interioare de utilizare gaze naturale (extras din NTPEE 2008)

Instalaţii interioare de utilizare gaze naturale (extras din NTPEE 2008)

Utilizarea gazelor naturale în clădiri
8.1. Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de:
a) incendiu, prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile;
b) explozie a materialelor şi substanţelor combustibile / inflamabile aflate în interior;
c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze combustibile sau gaze de ardere.
8.2. Condiţii tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a
gazelor naturale combustibile:
a) volumul interior minim al încăperilor:
i) 18,0 m3 pentru orice tip de încăpere, cu excepţia bucătăriilor
şi băilor;
ii) 7,5 m3 pentru băi şi bucătării.
b) asigurarea aerului necesar arderii;
c) ventilare naturală sau mecanică;
d) evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă;
e) suprafeţe vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geamuri sau goluri, sau
suprafeţe asimilate acestora: panouri care conform specificaţiei tehnice date de producători
cedează la presiuni de cel puţin 1180 Pa (0, 0118 bar).
8.3. (1) Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi
se prevăd, spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate, cu suprafeţe vitrate, definite
conform art. 8.2., lit. e),cu suprafaţa minimă totală de:
a) 0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor
din beton armat;
b) 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor
din zidărie.
(2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de
construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor
automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer, care
acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze
naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.
(3) În cazul utilizării detectoarelor, suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 m2 pe m3
de volum net de încăpere.
(4) Volumul net reprezintă volumul total al încăperii, din care se scade volumul
elementelor de instalaţii sau de construcţii existente în încăpere, în care nu se pot acumula
gaze.
8.4. În băi nu sunt admise:
a) aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru prepararea instantanee a
apei calde de consum;
b) aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru încălzire centrală sau
locală, prevăzute cu arzător atmosferic şi rupere de tiraj, chiar dacă au termostat de coş.
8.5. Fac excepţie de la prevederile art. 8.2., lit. a) şi art. 8.4., aparatele consumatoare de
combustibili gazoşi la care prin tubulatură etanşă se asigura accesul din exterior al aerului
necesar arderii şi evacuarea în exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu cameră de
ardere etanşă şi tiraj forţat).
8.6. Debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să
satisfacă condiţia: 15 m3 volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat
de gaze naturale.
Asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse
8.7. Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş sau cu
flacără liberă se asigură aerul necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere,
complet şi fără riscuri, astfel încât în atmosfera încăperii să nu se depăşească concentraţia
de noxe admisă de normele de protecţia muncii şi normele de protecţie a mediului.
8.8. (1) Aerul necesar arderii se asigură în funcţie de raportul între volumul interior al
încăperii Vi , în m3 şi debitul nominal al aparatului consumator de combustibili gazoşi Qn,
în m3/h, astfel:
a) pentru cazul Vi/Qn ≥ 30, se consideră că prin neetanşeităţile existente se asigură
aerul necesar pentru ardere;
b) pentru cazul Vi/Qn < 30, se prevăd prize de acces aer direct din exteriorul
construcţiei.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1), litera a) bucătăriile din locuinţele cu
încălzire centrală, în care nu există alte aparate consumatoare de combustibili gazoşi, la
care se admite accesul aerului dintr-o încăpere vecină prin realizarea unui gol spre această
încăpere, cu condiţia satisfacerii raportului Vi/Qn≥30, în care Vi este volumul bucătăriei
plus volumul încăperii respective; dacă şi în încăperea vecină, spre care este prevăzut
golul, sunt instalate aparate consumatoare de combustibili gazoşi, raportul dintre suma
volumelor celor două încăperi [ΣVi=Vi1+Vi2] şi suma debitelor aparatelor consumatoare
de combustibili gazoşi din aceste încăperi [ΣQn=Qn1+Qn2] trebuie să fie ΣVi/ΣQn≥30.
(3) În cazul în care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanşeităţi (cazul
tâmplăriilor prevăzute cu garnituri de cauciuc etc.), indiferent de volumul încăperilor, se
realizează prize de aer direct din exteriorul construcţiei.
8.9. (1) Suprafaţa golului pentru accesul aerului de ardere într-o încăpere în care se
utilizează gazele naturale se determină cu relaţia:
S = 0,0025 · Qi, în m2, unde Qi reprezintă debitul instalat în încăperea respectivă,
în m3/h, iar coeficientul 0,0025 este dat în m2/(m3/h).
(2) Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioară a încăperii
şi fără dispozitive de închidere sau reglaj; este interzisă obturarea golului de acces al
aerului de ardere.
(3) La cazanele de încălzire şi /sau preparare apă caldă, accesul aerului se face
conform reglementărilor specifice.
(4) În cazul în care accesul aerului de ardere se asigură prin canale, secţiunile
canalelor de aer se calculează luând în considerare rezistenţele aeraulice ale acestora.
8.10. La încăperile, independent de volumul lor, în care se instalează aparate cu flacără
liberă, se prevăd canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere,
dimensionate şi executate în conformitate cu standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare.
8.11. Pentru bucătăriile din construcţiile existente, construite fără canale de ventilare sau a
căror canale de ventilaţie au fost desfiinţate, în care sunt instalate aparate cu flacără liberă,
se admite practicarea în peretele exterior sau în tocul ferestrei, la partea superioară a
încăperii, a unui gol (grilă de ventilare), pentru evacuarea gazelor de ardere.
8.12. Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere:
a) se racordează la partea superioară a încăperilor, cât mai aproape de plafon;
b) nu se prevăd cu dispozitive de închidere sau reglaj.
8.13. Evacuarea gazelor de ardere din bucătării şi oficii se face prin tiraj natural organizat
sau mecanic, utilizându-se:
a) canale individuale;
b) canale colectoare;
c) hote cu evacuarea gazelor de ardere în exterior.
8.14. (1) Evacuarea gazelor de ardere din hale de producţie se face, în funcţie de debitul
rezultat şi de condiţiile locale, prin ventilare naturală organizată sau ventilare mecanică.
(2) Alegerea tipului de ventilare şi dimensionarea instalaţiei se fac în funcţie de
cantitatea de gaze de ardere, astfel încât să nu se depăşească concentraţiile admise prin
normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a mediului.
8.15. Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale, în toate cazurile, se asigură
ventilarea naturală a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul
exterior al acestora, între încăperile din subsol, precum şi prin legarea subsolului clădirilor
la canale de ventilare naturală, special destinate acestui scop, în afara ventilaţiilor naturale
prevăzute pentru anexele apartamentelor sau clădirilor.
8.16. Pentru evacuarea infiltraţiilor şi scăpărilor de gaze care se pot acumula în casa
scărilor clădirilor etajate, fără suprafeţe vitrate, se prevede la partea superioară a acestora,
în acoperişul clădirii, un orificiu cu diametrul de 150 -200 mm, prevăzut cu un tub racordat
la un deflector.
8.17. Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de ventilare
prevăzute la art. 8.15. şi 8.16.
8.18. În încăperile în care există risc de intoxicări, incendii sau explozii cauzate de
scăpările accidentale de gaze naturale acumulate, se prevăd detectoare automate de gaze
dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor
periculoase şi cu comanda închiderii automate a admisiei gazelor naturale în instalaţii.
8.19. (1) Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la acelaşi canal de
fum se face în următoarele condiţii:
a) la înălţimi diferite;
b) secţiunea canalului de fum să poată prelua debitele de gaze arse însumate
ale tuturor aparatelor racordate la acesta.
(2) Secţiunile coşurilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la aparate
consumatoare de combustibili gazoşi, cu un debit maxim de 7 m3/h, pot fi stabilite conform
datelor din tabelul din Anexa 12.
(3) Evacuarea gazelor de ardere de la cazane de încălzire şi /sau preparare apă caldă
care nu se încadrează în prevederile din tabelul din Anexa 12 se face conform prevederilor
din reglementările specifice.
8.20. Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la coşuri de fum prin
burlane din tablă metalică, rigide sau flexibile, se admite în următoarele condiţii (Anexa
25, fig. 13):
a) secţiunea burlanului este cel puţin egală cu secţiunea racordului de ieşire din
aparatul consumator de combustibili gazoşi;
b) porţiunea verticală a burlanului, la ieşirea din aparatul consumator de
combustibili gazoşi, este de cel puţin 0,4 m;
c) distanţa de la coşul de fum până la aparatul consumator de combustibili gazoşi
este mai mică de 3 m;
d) dacă distanţa de la coşul de fum până la aparatul consumator de combustibili
gazoşi depăşeşte 1 m, panta către coşul de fum este de minim 8 %;
e) îmbinarea şi racordarea la coşul de fum se execută cu asigurarea etanşeităţii.
8.21. Este interzisă:
a) trecerea burlanelor dintr-o încăpere în alta, cu excepţia burlanelor etanşe,
îmbinate prin sudură;
b) montarea dispozitivelor de închidere sau obturare a secţiunii de ieşire a gazelor
de ardere de la aparatele de consum individual (sobe, maşini de gătit, cazane de
încălzire şi /sau preparare apă caldă, radiatoare etc.);
c) evacuarea gazelor de ardere în podurile caselor;
d) evacuarea gazelor de ardere direct prin pereţii exteriori ai clădirilor, cu excepţia
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi prevăzute din fabricaţie cu
astfel de evacuare;
e) racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum
aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, păcură, cărbune
etc.), cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au fost
construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale – combustibil lichid / solid).
8.22. (1) Burlanele de evacuare a gazelor arse se montează asigurându-se rezistenţa
mecanică a întregii tubulaturi şi etanşarea între tronsoanele care alcătuiesc burlanul.
(2) Tronsoanele se introduc unul în altul în sensul curgerii gazelor.
(3) Pentru etanşarea tronsoanelor se folosesc numai materiale special destinate
acestei operaţii.
(3 Racordarea burlanului la canalul de fum se realizează cu asigurarea etanşeităţii.
(4) În spaţii cu pericol de explozie sau incendiu, nu se folosesc burlane din tablă.
8.23. Coşurile de fum executate din zidărie de cărămidă se căptuşesc la interior cu tuburi
din aluminiu sau oţel inoxidabil.
Trasee şi condiţii tehnice de amplasare a conductelor
8.24. (1) La alegerea traseelor instalaţiilor de utilizare gaze naturale, condiţiile de
securitate au prioritate faţă de orice alte condiţii.
(2) Fiecare unitate locativă se racordează la coloana sau instalaţia exterioară comună
printr-o singură derivaţie.
8.25. Instalaţiile de utilizare interioare, pentru fiecare clădire civilă sau hală industrială, se
alimentează cu gaze naturale din instalaţia de utilizare exterioară, prin unul sau mai multe
puncte de intrare, cu condiţia ca instalaţiile interioare aferente fiecărui punct de intrare să
nu se interconecteze.
8.26. Conductele instalaţiilor interioare de utilizare se amplasează suprateran, în spaţii
uscate, ventilate, luminate şi circulate, cu acces permanent, inclusiv în subsolurile care
îndeplinesc aceste condiţii şi se montează:
a) pe cât posibil, pe elemente rezistente ale construcţiei: pereţi, stâlpi, grinzi,
plafoane;
b) pe stâlpi metalici sau de beton, montaţi special în acest scop sau în scopul
susţinerii conductelor de gaze naturale, împreună cu conducte pentru alte
instalaţii.
8.27. Conductele orizontale din instalaţiile de utilizare se montează:
a) la partea superioară a pereţilor, deasupra conductelor pentru alte instalaţii;
b) deasupra uşilor şi ferestrelor.
8.28. (1) Este interzisă trecerea conductelor instalaţiilor de utilizare prin:
a) apartamente diferite (dintr-un apartament în altul);
b) spaţii neventilate;
c) poduri ale clădirilor, debarale, cămări, closete şi alte spaţii de acest fel, a
conductelor cu îmbinări fixe sau demontabile, dacă încăperile nu sunt ventilate;
d) coşuri şi canale de ventilaţie;
e) puţuri şi camere de ascensoare;
f) încăperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe;
g) încăperi cu umiditate pronunţată;
h) încăperi de depozitare a materialelor inflamabile;
i) subsoluri tehnice şi canale tehnice;
j) ghene sau nişe, inclusiv în spaţiul de sub acestea, în care sunt montate conducte
pentru alte instalaţii;
k) locuri greu accesibile, în care întreţinerea normală a conductelor nu poate fi
asigurată;
l) spaţii de depozitare;
m) spaţii de adăpostire din subsolul clădirilor şi prin galerii de evacuare.
(2) Este interzisă montarea înglobată a conductelor instalaţiilor de utilizare în
elemente de construcţie (pereţi, planşee, pardoseli etc.)
(3) Se evită trecerea conductelor prin camere de dormit neprevăzute cu aparate
consumatoare de combustibili gazoşi.
(4) Când trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate pronunţată sau atmosferă
corosivă este inevitabilă, se folosesc ţevi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se
protejează conductele cu tuburi de protecţie.
8.29. (1) Fac excepţie de la art. 8.28., alin. (1), litera a) conductele instalaţiilor de utilizare
existente.
(2) Înlocuirea instalaţiilor de utilizare la care se face referire în alin. (1), în cazul în
care nu se modifică elemente de natură tehnică (debit instalat, presiune, măsurare a
consumului de gaze etc. ), se poate realiza pe acelaşi traseu.
8.30. (1) Se admite montarea conductelor instalaţiilor de utilizare în şliţuri amenajate în
perete (Anexa 25, fig. 12) sau în pardoseală.
(2) Şliţurile prevăzute la alin. (1) îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt acoperite cu capace perforate şi uşor demontabile;
b) sunt uscate şi aerisite;
c) au trasee cât mai scurte;
d) sunt prevăzute cu pantă, în cazul montării în pardoseală, pentru asigurarea
scurgerii eventualelor infiltraţii de apă spre puncte de colectare;
e) au dimensiuni care să permită controlul şi repararea conductei.
8.31. Este interzisă:
a) montarea conductelor pentru alte instalaţii în canalele pentru conductele de gaze
naturale;
b) intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte
instalaţii sau comunicarea cu acestea.
8.32. Trecerea conductelor prin pereţi sau planşee se face:
a) protejată în tub de protecţie;
b) fără îmbinări în tubul de protecţie.
8.33. (1) Tuburile de protecţie pentru instalaţiile interioare se fixează rigid şi etanş de
elementele de construcţie şi depăşesc faţa finită a acestora cu:
a) 10 mm la pereţi şi plafoane;
b) 50 mm la pardoseli.
(2) Capetele tubului de protecţie se etanşează pe conducta instalaţiei de utilizare.
8.34. Conductele instalaţiilor de utilizare se amplasează astfel încât să fie protejate
împotriva degradării prin:
a) lovire directă sau trepidaţii;
b) contactul cu lichide corosive;
c) contactul îndelungat cu apa;
d) radiaţie sau conducţie termică.
8.35. Distanţele minime între conductele de gaze naturale şi elementele celorlalte instalaţii
se încadrează în prevederile din prescripţiile tehnice de specialitate în vigoare.
8.36. Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate
consumatoare de combustibili gazoşi se închid obligatoriu cu dopuri din fontă sau oţel,
etanşe, chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete.
8.37. Este interzisă utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri, cum ar
fi:
– legarea la pământ a altor instalaţii;
– realizarea prizelor de protecţie electrică;
– susţinerea cablurilor şi / sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune şi
curent;
– agăţarea sau rezemarea unor obiecte.
8.38 (1) In clădirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri, coloanele instalaţiilor de utilizare
se montează, de regulă, în casa scărilor.
(2) Se admite montarea coloanelor instalaţiilor de utilizare şi în exteriorul clădirilor
sau prin balcoane deschise, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) asigurarea accesului în vederea întreţinerii instalaţiilor de utilizare;
b) protejarea coloanelor cu măşti ventilate (perforate) şi demontabile.
Aparate consumatoare de combustibili gazoşi
8.39. Alegerea şi montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face cu
respectarea instrucţiunilor producătorului şi reglementărilor în vigoare.
8.40. (1) Arzătoarele cu panou radiant cu flacără deschisă sunt admise numai în spaţii
ventilate corespunzător, cu asigurarea următoarelor condiţii:
a) evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului
radiaţiilor termice;
b) încadrarea concentraţiei de noxe în limitele admise de reglementările în vigoare.
(2) În clădirile civile şi de locuit nu se admite montarea arzătoarele cu panou radiant
cu flacără deschisă.
8.41. La instalaţiile cu arzătoare automate sau comandate de la distanţă care nu sunt
supravegheate permanent, se prevăd dispozitive automate de control, reglare şi
semnalizare, care să închidă automat alimentarea cu gaze naturale la:
– stingerea accidentală a flăcării;
– lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice.
Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
8.42. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se racordează rigid la instalaţiile
interioare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 8.43.
8.43. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu debit nominal sub 3 m3/h, precum
şi arzătoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea şi racorduri
flexibile la instalaţia de utilizare, cu respectarea prevederilor art. 8.44.
8.44. (1) Racordurile flexibile se montează între robinetul de siguranţă şi aparatul
consumator de combustibili gazoşi şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
a) presiunea nominală pentru care a fost construit racordul să fie egală sau mai mare
decât presiunea instalaţiei de gaze naturale la care se racordează;
b) lungime maximă de 1 m şi diametru minim 10 mm, în instalaţii de utilizare cu
presiune joasă;
c) lungime maximă 20 m şi diametru maxim de 50 mm, în instalaţii industriale cu
presiune până la 2·105 Pa (2 bar);
d) trasee la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta;
e) măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde;
f) măsuri de evitare a întinderii excesive, agăţării, strivirii sau deteriorării;
g) măsuri de protecţie la intemperii;
h) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător.
(2) Racordurile flexibile nu se prevăd cu armături de închidere sau dispozitive de
reglare.
(3) Nu se admite cuplarea a două sau mai multe racorduri flexibile.
8.45. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi direct la conducta de
distribuţie, fără regulator de presiune, este interzisă.
Armături de închidere
8.46. (1) Robinete de închidere se prevăd:
a) înaintea fiecărui contor;
b) pe fiecare ramificaţie importantă;
c) pe fiecare conductă care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate,
mese de lucru, laboratoare etc.;
d) la baza fiecărei coloane; dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se
poate face în condiţii de securitate şi estetică corespunzătoare, se admite montarea
unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimentează maxim 24 puncte
de consum;
e) înaintea fiecărui aparat consumator de combustibili gazoşi.
(2) Numărul robinetelor de închidere care se montează înaintea fiecărui aparat
consumator de combustibil gazoşi sunt stabilite astfel:
a)în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi racordate rigid, care
nu au robinet de manevră propriu, două robinete montate pe conductă;
b) în cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoşi racordate prin
racord flexibil, care nu au robinet de manevră propriu, două robinete
montate pe conductă înaintea racordului flexibil;
c) în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au racord rigid
şi robinet de manevră propriu, un robinet;
d) în cazul aparatelor consumatore de combustibili gazoşi care au racord
flexibil şi robinet de manevră propriu, un robinet.

ARTICOLUL 8: Ordinul 179 din data de 16.12.2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 28 decembrie 2015

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Articolul 1
Se aprobă Procedura privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2
(1) Furnizorii de gaze naturale, clienţii finali, operatorii economici autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi operatorii sistemelor de distribuţie închise duc la îndeplinire dispoziţiile procedurii prevăzute la art. 1.
(2) Persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la alin. (1) răspund integral pentru eventuale consecinţe apărute ca urmare a nerespectării obligaţiilor ce le revin conform prezentei proceduri.

Articolul 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19-22 la Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 şi 255 bis din 16 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

ARTICOLUL 9: PROCEDURĂ privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale conform Ordinului 179 din data de 16.12.2015

Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Prezenta procedură stabileşte etapele procesului de verificare şi de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând clienţilor finali.
Articolul 2
(1) Prezenta procedură se aplică instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de medie, redusă sau joasă presiune.
(2) Prezenta procedură nu se aplică instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de înaltă presiune.
Articolul 3
(1) Verificările şi reviziile tehnice fac parte din operaţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale şi se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
(2) Verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:
a)periodic, la maximum 2 ani;
b)la cererea clientului final.
(3) Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:
a)periodic, la maximum 10 ani;
b)după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
c)după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare;
d)la cererea clientului final.
(4) Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (2) lit. a), precum şi reviziile tehnice ale instalaţiei de utilizare, prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c), sunt obligatorii pentru toţi clienţii finali.
(5) Realizarea operaţiilor de verificare şi de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (2) şi (3), se efectuează de către operatori economici autorizaţi ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare şi selectaţi de către clientul final.

Capitolul II
Abrevieri şi termeni
Articolul 4
(1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezenta procedură se definesc după cum urmează:
a)ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b)ISCIR – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
c)OE – operator economic autorizat de către ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, deţinător de autorizaţie tip EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 98/2015;
d)OS – operator de sistem, respectiv operator al conductelor de alimentare din amonte, operator de transport şi
de sistem, operator de distribuţie, operator al sistemului de distribuţie închis, după caz;
e)Fişă de evidenţă – Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare, respectiv de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
f)instalaţie de utilizare – instalaţie de utilizare a gazelor naturale aparţinând clientului final;
g)instalaţie comună de utilizare – parte a instalaţiei de utilizare care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia/postul de reglare a presiunii şi toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalaţia comună de utilizare este proprietatea comună a clienţilor finali deserviţi;
h)instalaţie individuală de utilizare – parte a instalaţiei de utilizare care deserveşte, de regulă, un client final, situată în aval de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală;
i)întrerupere a utilizării instalaţiei – întreruperea vehiculării gazelor naturale prin instalaţia de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de măsurare.
(2) Termenii utilizaţi în prezenta procedură şi care nu sunt prevăzuţi la alin. (1) sunt definiţi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

Capitolul III
Etapele procesului
Secţiunea 1
Obligaţiile furnizorului de gaze naturale

Articolul 5
(1) Furnizorul de gaze naturale are obligaţia de a transmite clientului final, gratuit, o notificare cu privire la verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiei de utilizare, după cum urmează:
a)din oficiu, în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a);
b)la cererea clientului final, în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. b)-d).
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu minimum 60 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare, pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a), anexată facturii de gaze naturale.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se transmite în termen de:
a)maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) şi c);
b)maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. d).
(4) Conţinutul minimal al notificării este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(5) Furnizorul de gaze naturale şi OS au obligaţia de a utiliza informaţiile privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare, pentru îndeplinirea obligaţiilor aflate în sarcina acestora, impuse conform prevederilor legislaţiei în vigoare; furnizorul de gaze naturale şi OS au obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor privind datele personale ale clienţilor lor, inclusiv datele personale obţinute în cursul efectuării operaţiunilor de verificări şi revizii tehnice ale instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(6) Informaţiile cu privire la verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare se comunică de către furnizorul de gaze şi/sau OS numai către clientul final sau OE cu care acesta a încheiat un contract de prestări servicii pentru efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, fiind interzisă diseminarea din oficiu a acestor informaţii către alţi OE, inclusiv către operatorii economici afiliaţi definiţi conform prevederilor
Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 2-a
Obligaţiile clientului final

Articolul 6
(1) Clientul final are obligaţia să efectueze, exclusiv prin intermediul unui OE selectat de către acesta, verificările şi reviziile tehnice atât ale instalaţiei individuale de utilizare, cât şi ale instalaţiei comune de utilizare.
(2) Verificările şi reviziile tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a), se realizează până la data scadentă specificată în notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), în baza unui contract de prestări servicii.
(3) Verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. b)-d), se realizează în baza notificării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi a unui contract de prestări servicii.
(4) Clientul final are obligaţia să pună la dispoziţia OE documentaţia tehnică ce a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare, avizată de către OS sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz.
(5) În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică prevăzută la alin. (4), acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul OE, o copie a acesteia de la OS sau de la operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică, dar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente:
a)releveul construcţiei pe care se trasează instalaţia de utilizare;
b)schema izometrică a instalaţiei de utilizare;
c)memoriul tehnic cu privire la respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare.
(7) În situaţia prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică, iar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligaţia să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentaţia tehnică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) În situaţia în care clientul final deţine documentaţia prevăzută la alin. (4), tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum, clientul final are obligaţia să procedeze în conformitate cu una dintre următoarele variante:
a)să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de
prestări servicii, documentaţia tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b)să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalaţia de utilizare executat/executate fără forme legale, prin intermediul unui OE, în baza unui contract de prestări servicii.
(9) Clientul final are obligaţia să prezinte OE documente din care:
a)să rezulte că a fost efectuată curăţarea şi verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizaţi, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare;
b)să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.
(10) Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligaţia remedierii acestora prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui OE, în baza unui contract de prestări servicii.
(11) Contractele prevăzute la alin. (2), (3), alin. (8) lit. b) şi la alin. (10) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(12) Contractele prevăzute la alin. (6), (7) şi la alin. (8) lit. a) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(13) Clientul final care optează pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1)-(3), alin. (6), (7), (8) şi (10) cu un singur operator economic care deţine autorizaţii ANRE tip PDIB şi EDIB poate încheia un singur contract de prestări servicii care să conţină elementele minime obligatorii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
(14) Clientul final semnează Fişa de evidenţă întocmită în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare.

Articolul 7
(1) În situaţia în care o instalaţie de utilizare deserveşte mai mulţi clienţi finali, aceştia pot hotărî să efectueze, la aceeaşi dată, verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare în condiţiile stabilite de comun acord; verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale se realizează în conformitate cu prevederile art. 6.
(2) Data prevăzută la alin. (1) nu poate depăşi prima dată scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare, notificată unuia dintre clienţii finali deserviţi de către instalaţia comună de utilizare.
(3) În situaţia în care verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare se realizează în condiţiile precizate la alin. (1), clienţii finali deserviţi de aceasta pot decide efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei individuale de utilizare a gazelor naturale la aceeaşi dată, caz în care notificarea furnizorului de gaze naturale precizată la art. 5 alin. (1) lit. b) se solicită anticipat; verificarea sau revizia tehnică a instalaţiilor individuale de utilizare a gazelor naturale se realizează în conformitate cu prevederile art. 6.
(4) Verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (1), se realizează în baza documentaţiei tehnice care cuprinde în întregime instalaţia comună de utilizare.
(5) În cazul în care nu se regăseşte documentaţia tehnică prevăzută la alin. (4), aceasta se poate reconstitui conform prevederilor art. 6 alin. (6).
(6) În situaţia în care clienţii finali sunt constituiţi într-o asociaţie de proprietari, aceasta poate realiza verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare, prevăzută la alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) şi (5).
(7) Data scadentă a verificării sau reviziei tehnice periodice a instalaţiei comune de utilizare se determină luând în considerare data la care a fost efectuată verificarea sau revizia tehnică în conformitate cu prevederile alin. (1).
(8) Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare care deserveşte mai mulţi clienţi finali, după orice eveniment care ar putea afecta instalaţia de utilizare, se realizează de către aceştia, în baza notificării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b).
(9) Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei comune de utilizare sunt constatate defecte, acestea se remediază prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui OE, în baza unui contract de prestări servicii.
(10) În situaţia prevăzută la alin. (9), cheltuielile aferente remedierii defectelor sunt suportate de către toţi clienţii finali deserviţi de instalaţia comună de utilizare.

Articolul 8
(1) Clientul final are obligaţia să asigure respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare.
(2) În situaţia în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, OE constată că nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare, clientul final are obligaţia să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiţii, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.
(3) În situaţia în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, OE constată că nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei comune de utilizare, clientul final/clienţii finali are/au obligaţia să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiţii, inclusiv prin montarea de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu comanda închiderii automate a alimentării cu gaze naturale.
(4) Clientul final are obligaţia să înlocuiască racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.
(5) Clientul final are obligaţia să înlocuiască detectorul/ detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.
(6) Clientul final are obligaţia să păstreze, pe întreaga durată de funcţionare a instalaţiei de utilizare, următoarele documente:
a)documentaţia tehnică aferentă instalaţiei de utilizare, cu modificările la zi;
b)instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2012;
c)fişele de evidenţă aferente tuturor lucrărilor periodice de verificare şi/sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare.

Secţiunea a 3-a
Obligaţiile şi drepturile operatorului economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale

Articolul 9
(1) OE efectuează verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei de utilizare, în baza:
a)contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (2) sau (3);
b)notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale;
c)documentaţiei tehnice prevăzute la art. 6 alin. (4), (7), alin. (8) lit. a) sau la art. 7 alin. (4), respectiv a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (6) sau la art. 7 alin. (5), după caz.
(2) OE are obligaţia să efectueze verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei de utilizare cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.
(3) După efectuarea verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, OE are obligaţia să înscrie, corect şi complet, datele în Fişa de evidenţă; aceasta se încheie în câte un exemplar pentru fiecare parte în contract şi unul pentru OS.
(4) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(5) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(6) OE are obligaţia să înregistreze la OS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, dar nu mai târziu de data scadentă precizată în notificare, Fişa de evidenţă prevăzută la alin. (4) şi/sau la alin. (5), după caz; după înregistrare, fişele de evidenţă se păstrează după cum urmează:
a)un exemplar la OS;
b)un exemplar la OE;
c)un exemplar la clientul final.
(7) OE are obligaţia ca, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea la OS, să transmită clientului final un exemplar al Fişei de evidenţă.
(8) OE răspunde oricărei solicitări de efectuare a verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, adresată de către un client final, în termen de 5 zile lucrătoare; în situaţia în care OE nu răspunde în termenul precizat, clientul final consideră că solicitarea sa a fost declinată.

Articolul 10
(1) Dacă în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare sunt constatate defecte, OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică sau alt OE, selectat de către clientul final/clienţii finali, remediază aceste defecte în baza contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (10) şi/sau la art. 7 alin. (9).
(2) În situaţia în care sunt detectate scăpări de gaze naturale, iar lucrările de remediere a defectelor nu se realizează imediat sau nu se realizează de către acelaşi OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei de utilizare, acesta din urmă are următoarele obligaţii:
a)să anunţe imediat OS, la Tel Verde, cu privire la scăpările de gaze naturale;
b)să respecte prevederile pct. 14.14 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
c)să întocmească şi să înregistreze Fişa de evidenţă, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 9 alin. (3)-(7);
d)să precizeze în Fişa de evidenţă prevăzută la lit. c) motivele care au stat la baza întreruperii vehiculării gazelor naturale prin instalaţia de utilizare, după caz.
(3) Contractele de prestări servicii prevăzute la alin. (1) cuprind elementele minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 2.
(4) În urma remedierii defectelor, OE care realizează lucrările de remediere efectuează operaţiunile de verificare sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare şi încheie Fişa de evidenţă.
(5) În situaţia în care, în urma verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte şi, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistenţă şi de etanşeitate la presiune, în conformitate cu prevederile cap. 12 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare, OE care a realizat lucrările de remediere efectuează toate operaţiunile de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare şi încheie Fişa de evidenţă corespunzătoare reviziei.
(6) Montarea detectoarelor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentaţii tehnice de modificare a instalaţiei de utilizare, ci numai menţionarea acestui fapt în Fişa de evidenţă.

Articolul 11
(1) OE are obligaţia să efectueze toate operaţiunile aferente verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, prevăzute în anexa nr. 4 sau nr. 5, după caz.
(2) În situaţia în care OE constată că nu există documentaţia tehnică completă care a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare, acesta are obligaţia să informeze clientul final în legătură cu obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (6), (7) sau (8), respectiv la art. 7 alin. (5).
(3) OE are dreptul să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalaţia de utilizare executat/executate fără forme legale şi identificat/identificate cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare.
(4) Operaţiunea prevăzută la alin. (3) se realizează numai după încheierea contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. (8) lit. b).
(5) OE are dreptul să întrerupă total/parţial vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secţionare sau robinetul de închidere, după caz, în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare şi/sau clientul final nu prezintă documentele prevăzute la art. 6 alin. (9), în cazul în care acestea sunt necesare conform reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.
(6) În situaţia în care OE întrerupe vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare, în condiţiile alin. (5), motivele întreruperii se consemnează în Fişa de evidenţă.

Articolul 12
(1) OE are obligaţia să ţină evidenţa anuală a tuturor verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiilor de utilizare efectuate la clienţii finali.
(2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), OE are obligaţia să realizeze un registru de evidenţă, în format electronic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta procedură.

Secţiunea a 4-a
Obligaţiile şi drepturile operatorului de sistem

Articolul 13
(1) OS are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de gaze naturale, gratuit, pentru fiecare loc de consum, următoarele informaţii:
a)data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalaţiei de utilizare şi data scadentă a acesteia;
b)data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a instalaţiei comune de utilizare, în situaţia în care aceasta există, şi data scadentă a acesteia;
c)numărul, tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune.
(2) OS are obligaţia să transmită furnizorului de gaze naturale informaţiile prevăzute la alin. (1) cu minimum 90 de zile înainte de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare.
(3) În situaţia în care, cu ocazia reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare sau cu ocazia remedierii defectelor identificate în urma verificării tehnice a instalaţiei de utilizare, se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OS realizează aceste operaţiuni în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul gazelor naturale.
(4) OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clienţilor finali, în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (2), până la remedierea defectelor.
(5) În situaţia în care OS sistează alimentarea cu gaze naturale, în condiţiile alin. (4), acesta informează ulterior furnizorul de gaze naturale în legătură cu acest fapt.

Articolul 14
(1) OS are obligaţia să realizeze o bază de date care să cuprindă informaţii centralizate din fişele de evidenţă aferente fiecărui loc de consum, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2) În termen de maximum 30 zile de la data înregistrării la OS a fiecărei fişe de evidenţă, OS are obligaţia să actualizeze baza de date prevăzută la alin. (1).

Capitolul IV
Elaborarea documentelor

Articolul 15
(1) Documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) şi la art. 7 alin. (5) se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale şi sunt însuşite de către operatorul economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, precum şi de către instalatorul său autorizat ANRE, tip PGIU.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în câte un exemplar pentru fiecare parte în contract şi unul pentru OS; exemplarul pentru OS se depune la acesta odată cu Fişa de evidenţă.

Capitolul V
Sancţiuni

Articolul 16
Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenţie conform dispoziţiilor
Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează în condiţiile acestui act normativ.

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Aveti intrebari? Noi avem raspunsuri!
Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!