INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operator:  01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP SRL, cu sediul social  în București, Strada Drumeagului nr. 10, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/8614/2015, CIF 34774030, e-mail contact@proconstructo.ro

Baza legală și scopul prelucrării: Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea prezentei cereri sunt prelucrate în scopul prestarii de servicii in domeniul instalatii de gaze naturale.

     Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal: art. 6 alin. (1) lit.c) din Regulamentul general privind protecția datelor -prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului. 

                Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal, nume si prenume, adresa de e-mail, reprezintă o obligație legală, iar refuzul dumneavoastră de a furniza datele prin completarea secțiunilor aferente formularului online conduce la imposibilitatea colaborarii cu societatea noastra.

                Persoanele vizate: persoana fizică, persoana împuternicită a persoanei fizice, persoane juridice.

                Datele cu caracter personal comunicate de catre dvs. sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

                  Stocarea datelor cu caracter personal: Informațiile înregistrate pe site-ul www.proconstructo.ro in sistem  informatic integrat sunt stocate pe durată nelimitată.

           Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal:  01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în scopul respectării tuturor dispozițiilor legale referitoare la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.          

           Drepturile persoanei vizate:dreptul de informare și acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

                Exercitarea drepturilor menționate, în condițiile și excepțiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, se poate face printr-o cerere scrisă, datată șisemnată, transmisă prin poștă la adresa: București, Strada Drumeagului nr. 10, sector 3 sau  prin e-mail la adresa: contact@proconstructo.ro

                Totodată, aveți dreptul de a face plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București).